Zpracování kosti, parohu a rohoviny patří už od nejstarších dob k velice rozšířeným řemeslům. Tyto materiály se nepoužívaly z důvodu nedostatku jiných surovin, ale pro svoje specifické vlastnosti. V archeologických situacích kostěné a parohové nástroje nalézáme většinou v sídlištních situacích, někdy potom na pohřebištích. Rohovina nemá v našich podmínkách prakticky žádnou šanci na dochování a z celé Evropy máme jen několik málo nálezů (Černá mohyla aj.).

K samotnému zpracování sloužily různé pilky, dlátka, nože, kružidla a další nástroje, které známe z archeologických nálezů. Před samotnou prací s kostí a parohem bylo potřeba surovinu změkčit v kyselém prostředí.

Hřebeny

Jedním z dokladů hygieny starých Slovanů jsou hřebeny z parohu. Kost nemá potřebnou odolnost a pevnost pro tento účel. Používán byl paroh jelení. Ty byly nejspíš i z rohoviny a dřeva. Hřebeny se používaly jednostranné i oboustranné. Každý hřeben byl zdobený pomocí kružidla nebo rydla. Některý více, jiný méně. Je velice pravděpodobné, že se hřebeny vyráběly i z rohoviny.

Parohové schránky

Schránky bývaly vyrobené z jeleního parohu, jejich funkci nedovedeme s jistotou určit. Nejspíš sloužily pro ukládání sypkých vzácných materiálů, třeba soli a koření. Bývaly bohatě zdobené rytím a kružbou. Co do velikosti známe parohové schránky hlavně z masivního paroží, známe i schránky poměrně malé.

Jehly, jehelníčky

Pro výrobu kostěných jehel sloužily nejčastěji i třísky dutých kostí domácích zvířat, které byly broušeny na kameni. Jehly známe i z kostí ryb.

K uskladnění jehel sloužily jehelníčky. Často byly zhotoveny z kosti a paroží, které bylo zdobenou kružbou, soustružením a řezbou. Známe i jehelníčky kovové, pravděpodobně bývaly i dřevěné.

Hřebla

Nález z celé Evropy známe nálezy koňských hřebel z jeleního parohu. Většinou bývají vyrobena ze středního výřezu parohu, velikost se pohybuje přibližně mezi deseti a dvaceti centimetry. Nejširší část je seříznuta do břitu a hřebenově upravena. Některé exempláře bývají zdobené rytinami nebo ornamenty.

Roubíky

Parohové roubíky jsou poměrně vzácným nástrojem nacházeným v našich lokalitách. Byly zhotovovány z upravené výsady jeleního parohu. Původně plnily funkci roubíku na vázání snopů. Známe exempláře zdobené i prosté, některé mívají v týlní části provrtaný otvor pro zavěšení.

Zátěže k rybářským sítím

Parohový předmět, který byl objeven na znojemském hradě byl interpretován jak zátěž k rybářské síti. Jedná se o hrubě zpracovaný střední výřez lodyhy parohu. Jeho interpretace je ale nejistá. Jako zátěže k sítím mohly sloužit i různé upravené, nebo neupravené koňské či hovězí kosti, jak známe z analogií. Tyto zátěže pak nemusely být mezi dalším osteologickým materiálem rozpoznány.

Karetky

Ze Starého Města pochází několik karetek - tkacích destiček. Byly vyrobeny z tenkých parohových destiček po obou stranách jemně vyhlazených a opatřených otvory. Karetky bývaly zhotovovány většinou z rohoviny a dřeva.

Šídla, proplétáčky

Šídla a proplétáčky jsou zahrocené nástroje vyrobené zpravidla z dutých kostí, nebo jejich třísek. Sloužily snad jako pomůcky při šití a pletení z proutí, není vyloučeno, že měly i jiný účel.

Styly

Většinou z církevních lokalit známe pisátka - styly - kterými se psalo do voskových destiček. Krom kovových (z železa i bronzu) známe i časté nálezy pisátek kostěných. Mají tvar protáhlého hrotu s jedním koncem roztepaných do plošky, kterou bylo možno smazat napsaný text ve vosku.

Opasková nákončí

Velice vzácným nálezem bývají opasková nákončí. Jedno takové známe z Mikulčických Valů. Nákončí je zdobené kružbou a o opasku bylo přichyceno jedním nýtem. Je zdobené kružbou.

Střenky nožů

Výjimečně se setkáváme se střenkami nožů z kosti a parohoviny. Pravděpodobně se používala pro výrobu střenek i rohovina. Takovéto střenky bývaly nýtované na rukojeť nože. Známe i několik nožů s rukojetí z duté kosti, ta je potom okována stříbrem. Všechny tyto střenky jsou bohatě zdobené řezbou, nebo kružbou.

Hry

Ke hrám sloužily hrací kameny, nejspíš bývaly vyráběny ze dřeva, kůže, či rohoviny, proto se dodnes dochovaly jen ty kostěné. Většina z nich je zdobená kružbou, některé nesou vyřezávané ornamenty.

Z Velké Moravy známe i hrací kostky vyrobené z kosti. Mají podobu stejnou jako ty dnešní.

Hudební nástroje

Z Velké Moravy známe kostěné píšťalky a frčáky. Píšťalky bývaly zhotovovány z ptačích kostí. Výjimečné jsou píšťalky vyrobené ze srnčího parohu. Frčák máme ze staroměstského pohřebiště Na Valách. Tyto nástroje mohly sloužit i jako vábničky.

Zpracování kosti, parohu a rohoviny mělo v dobách Velké Moravy dalece širší spektrum použití, ostatní výrobky jsou ale relativně málo početné.